De producten waarbij een VIB moet worden meegeleverd

De informatie van een Veiligheidsinformatieblad van een stof is niet automatisch van toepassing op mengsels waarin deze stof voorkomt, zelfs wanneer de stof het hoofdbestanddeel van het mengsel is. De leverancier van een stof of een mengsel is verplicht de afnemer een VIB te verstrekken wanneer: 

  • een stof volgens de CLP verordening is ingedeeld als gevaarlijk 
  • een mengsel is ingedeeld als gevaarlijk volgens de richtlijn Gevaarlijke preparaten (tot 1 juni 2015) en de CLP (vanaf 1 juni 2015)
  • een stof volgens REACH bijlage XIII ingedeeld is als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulerend
  • een stof is opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen

 Het VIB hoeft niet te worden verstrekt voor consumentenproducten tenzij de gebruiker of distributeur daarom vraagt.


Zoekt u een certificaat?

   zoeken