Oprichting Certificaten kenniscentrum voor de bouw


Aanleiding
Met ingang van 1 juli 2013 is, zoals bekend, de Europese Verordening bouwproducten van kracht geworden. Deze verplicht fabrikanten om de CE-markering te gebruiken op alle bouwproducten (welke verwerkt worden in een gebouw of bouwwerk) die vallen onder een Europese norm, of waarvoor de fabrikant reeds een Europees technische beoordeling (ETA) heeft gekregen.
Let op: hoewel deze specifieke verordening niet van toepassing is op gereedschappen of producten die slechts gebruikt worden tijdens de bouwperiode kan hier wel andere regelgeving voor gelden.

Elke distributeur van betreffende producten is nu verplicht te kunnen aantonen dat deze producten  voldoen aan de eisen. De fabrikant moet deze documenten dan ook beschikbaar stellen aan de vakhandel.

Initiatiefnemers
De inkoopcombinaties Ferney, Transferro en Zevij-Necomij hebben de handen ineen geslagen om de problematiek bij haar leden rondom het beschikbaar hebben van verplichte CE-markeringen, DoP-verklaringen en veiligheidsbladen het hoofd te bieden. Ook branchevereniging Vertaz steunt dit initiatief.

Uitvoering
Er is besloten EZ-base te laten fungeren als centraal verzamelpunt voor de bedoelde documenten. In de bestaande functionaliteit van de EZ-base database is het mogelijk voor abonneeleveranciers bij hun artikelgegevens de verschillende documenten in te lezen. Het certificatengedeelte wordt nu ook vrijgegeven voor niet-leden. Op deze manier kunnen alle leveranciers de betreffende documenten uploaden en alle afnemers deze opzoeken en downloaden.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken