De betekenis van het VIB

 

Een veiligheidsinformatieblad is specifiek bedoeld voor alle professionele afnemers (downstream-gebruikers) in de toeleveringsketen en geeft informatie over het veilig gebruik van ingedeelde stoffen en mengsels.

Het is een document waarin men informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat vindt, inclusief advies voor het veilig gebruik tijdens het werken hiermee. Deze benaming wordt specifiek gebruikt voor de Europese manier waarop veiligheidsinformatiebladen worden opgesteld. Dit wijkt in enkele onderdelen af van het Amerikaanse systeem (MSDS – Material Safety Data Sheet).

De producenten, importeurs en/of verdelers die dergelijke stoffen of preparaat in de handel brengen moeten aan de professionele gebruiker ervan een veiligheidsinformatieblad verstrekken. De bedoeling is dat de professioneel gebruiker op de hoogte is van:

  • welke gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn
  • welke risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu verbonden zijn aan het gebruik ervan
  • de noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk

Veiligheidsinformatiebladen zijn dus niet bedoeld voor privé-personen. Consumenten die dergelijke producten kopen voor eigen gebruik raadplegen hiervoor de etikettering op de verpakking, en de eventuele bijgesloten gebruiksvoorschriften.

 

Wet- en regelgeving betreffende veiligheidsbladen ligt vastgelegd in de REACH verordening.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken