De eisen voor een KOMO-keurmerk

 

KOMO-certificatie is mogelijk voor alle grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten, bouwsystemen, processen en diensten in de bouwketen. Voor certificatie gelden een aantal voorwaarden, welke beschreven staan in de KOMO-kwaliteitsstandaard. Om een certificaat te verkrijgen dienen vijf stappen te worden doorlopen:         

  1. Controleer in de KOMO-database of er voor uw product, proces, systeem of dienst al een KOMO-beoordelingsrichtlijn (BRL) beschikbaar is.
  2. Voldoet uw product, proces, systeem of dienst aan de vereisten zoals vastgelegd in de KOMO-beoordelingsrichtlijn? Dan kunt u een aanvraag voor certificering indienen bij de certificerende instelling.
  3. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van de certificatie-instelling een offerte en een plan van aanpak voor het toelatingsonderzoek. Tijdens het toelatingsonderzoek zal de certificerende instelling nagaan of uw producten, processen, systemen en diensten en uw interne kwaliteitsbewakingssysteem voldoen aan de KOMO-certificeringseisen.
  4. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u de aangevraagde KOMO-kwaliteitsverklaring.Deze wordt gepubliceerd op de KOMO-website , zodat de markt altijd de geldige KOMO-certificaten makkelijk kan vinden. Als de kwaliteitsverklaring aansluit op de Nederlandse regelgeving (Bouwbesluiten of Besluit bodemkwaliteit), dan erkent de Stichting Bouwkwaliteit deze.
  5. Bij certificeren speelt het opvolgen van uw interne kwaliteitsbewakingssysteem een hoofdrol. Daarom komt een certificerende instelling diverse keren per jaar (on-)aangekondigd controleren in uw bedrijf of op de bouwlocatie. Ook kunnen monsters uit de markt worden onderzocht. De hoeveelheid en het type onderzoek worden door het College van Deskundigen overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn vastgelegd. Zo wordt de kwaliteit van het product bewaakt.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken