De betekenis van de CE-markering

 

Lidstaten van de Europese Unie moeten de richtlijnen van de EU opnemen in hun nationale wetgeving. Producten die aan deze richtlijnen voldoen krijgen een CE-markering (ten oprechte ook wel CE-merk, CE-keurmerk of CE-teken genoemd). Dit houdt in dat het betreffende artikel aan de wet voldoet.

 De kern van de regeling wordt in het Handboek ontwerpen van veilige producten (Van Aken, Uitgeverij Lemma, 1996, ISBN 90-5189-566-6) als volgt samengevat:

Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de "nieuwe aanpak" bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering geeft de producent aan dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen.

Ook producten die buiten de EU zijn gemaakt, moeten voorzien zijn van een CE-markering alvorens ze worden toegelaten tot de Europese markt. Eigenlijk is de CE-markering een soort paspoort om toegelaten te worden tot de markt. [....] De CE-markering geeft alleen aan dat het product aan de gestelde minimumeisen voldoet en is daarom geen kwaliteitskeurmerk. Een speelgoedvlieger die voldoet aan de CE-markering voldoet aan de basisveiligheidseisen, maar hoeft niet per se goed te werken en is ook niet uitzonderlijk veilig. De CE-markering mag niet worden aangebracht op producten waarvoor dit niet wettelijk verplicht is gesteld.

Afhankelijk van de veiligheidsrisico's gelden verschillende procedures. [....] In principe komt het erop neer dat, als de veiligheidsrisico's gering zijn, de producent zelf een verklaring mag afgeven dat het product voldoet aan de gestelde (EU-)eisen en via die weg de CE-markering mag aanbrengen op het product. [....] Voor producten met zware risico's is een officieel keuringsrapport nodig van een door de nationale overheid aangewezen instantie.

Zoals hier beschreven geeft de CE-markering dus geen oordeel over de kwaliteit, maar staat het voor overeenstemming met de wet. Het laat zien dat een (bouw)product is getest of beoordeeld volgens Europese technische specificaties en de methodes daarin beschreven.

CE-markering voor bouwproducten
Met ingang van 1 juli 2013 is de Europese Verordening bouwproducten van kracht geworden. Verordening 305/2011/EU heeft betrekking op bouwproducten die blijvend deel uitmaken van bouwwerken en civieltechnische werken. Deze verplicht fabrikanten om de CE-markering te gebruiken op alle bouwproducten (welke verwerkt worden in een gebouw of bouwwerk) die vallen onder een Europese norm, of waarvoor de fabrikant reeds een Europees technische beoordeling (ETA) heeft gekregen.

Hoewel deze specifieke verordening niet van toepassing is op gereedschappen of producten die slechts gebruikt worden tijdens de bouwperiode kan hier wel andere regelgeving voor gelden.

Elke distributeur van betreffende producten is nu verplicht te kunnen aantonen dat deze producten  voldoen aan de eisen. Het gaat hierbij om zaken als constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid, hygiëne, geluidshinder, energiezuinigheid en duurzaam materiaalgebruik. Producten met een CE-markering moeten sinds deze verordening hierbij ook een prestatieverklaring (Decaration of Performance, DoP) hebben.
De leverancier moet deze documenten dan ook beschikbaar stellen aan de vakhandel.

Kijk voor alle informatie over de CE-markering bouwproducten op de website van de Rijksoverheid of het Contactpunt Bouwproducten. Ook zijn een brochure CE-markering op bouwproducten  en infoblad CE-markering en erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit  uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken